nowa strona www.reklamowa.pl
Zapraszamy na now? stron? www.reklamowa.pl


 
O nas

Firma EUDARCAP produkuje czapki reklamowe.W ofercie posiadamy czapki baseballowe, czapki firmowe, czapki z daszkiem, czapki bez daszka, czapki z haftem, czapki polarowe oraz wiele innych. Tradycja szycia czapek w naszej firmie ma ju? ponad 35 lat, natomiast czapki reklamowe produkujemy od 1992 r.

Dzi?ki wysokiej jako?ci i atrakcyjnej cenie naszych czapek stali?my si? firm? nr 1 na polskim rynku czapek reklamowych. Czapki firmy EUDARCAP wspomagaj? kampanie reklamowe najwi?kszych firm w Polsce i jeste?my z tego faktu bardzo dumni.

W naszych szwalniach zastosowali?my nowoczesn? technologi?. Zakup specjalistycznych linii technologicznych do produkcji danego asortymentu, w tym przypadku czapek spowodowa? dynamiczny rozwój naszej firmy.

Mo?emy wyprodukowa? du?o i szybko, jednocze?nie zachowuj?c sta?? bardzo wysok? jako?? czapek. Nasze czapki charakteryzuj? si? równie? bardzo konkurencyjn? cen?, wystarczy jeden telefon aby si? przekona?.

Nanoszenie na odzie? logo w technice haftu komputerowego sta?o si? obecnie bardzo popularne, a w przypadku czapek jest standardem.

Dla wi?kszo?ci us?ugowych hafciarni wykonanie dobrego haftu na czapkach jest bardzo trudne ze wzgl?du na to, ?e czapki nie stanowi? p?askiego elementu lecz lekko okr?g?y co powoduje du?e trudno?ci przy prawid?owym mocowaniu haftowanego elementu w maszynie.

Firma nasza specjalizuje si? w produkcji czapek dlatego nie ma takich problemów. Dysponujemy najnowocze?niejszymi maszynami hafciarskimi zaprojektowanymi specjalnie do haftu na czapkach. Dlatego mo?emy zaoferowa? Pa?stwu najlepsz? cen? w po??czeniu z super jako?ci?.

Dlaczego czapki baseballowe?

Poniewa? czapki reklamowe s? w tej chwili sprawdzonym i efektywnym sposobem promocji s? niezb?dnym gad?etem reklamowym, jak równie? i nieodzownym elementem stroju firmowego.

Czapki baseballowe s? nie tylko rzecz? praktyczn?, ale tak?e - zw?aszcza w wypadku ludzi m?odych - sta?ym elementem stylu ubierania si?, dlatego w naszej kolekcji znajd? Pa?stwo te czapki, które s? dzi? najbardziej modne i najch?tniej noszone.

Czapki s? jedynym elementem odzie?y, który zawsze jest doskonale widoczny, zwraca na siebie uwag? i jest noszony niezale?nie od pogody, a przez to doskonale spe?nia swoj? promocyjn? rol?.

Mamy nadziej?, i? wkrótce do??cz? Pa?stwo do grona naszych Klientów, a my uczynimy wszystko, aby czapki z logo Pa?stwa firmy lub produktu chcia? nosi? ka?dy.

Serdecznie pozdrawiamy i ?yczymy sukcesów
EUDARCAP

Copyright © 2003 eudarcap.pl
Design by realnet.pl